ZGUBIMO STRAH PRED EKOLOŠKIM KMETOVANJEM IN EKOLOŠKO KONTROLO (6.12.2012)

V četrtek, 6.december 2012 ob 10 uri je bilo v Zbiljah v domu KS pod gostilno Jezero predavanje za kmetovalce ZGUBIMO STRAH PRED EKOLOŠKIM KMETOVANJEM IN EKOLOŠKO KONTROLO

Predavala sta Polonca Repič in Bernard Sadek. Gospod B. Sadek je predstavil Inštitut za kontrolo in certificiranje Univerze Maribor.
Predstavljene so bile osnovne zahteve in omejitve za ekološko kmetovanje, postopek certificiranja in prednosti vključitve v ekološko kontrolo (Subvencije, trženje,...). Slišali smo tudi izkušnje ekološkega kmeta iz prve roke.
Praktične izkušnje je predstavila ekološka kmetija iz okolice.
Predavanje šteje za ukrep KOP, zato so bile potrebne KMG MID številke.

Organizator: Društvo Sorško polje, približajmo se naravi v sodelovanju z IKC- Inštitut za kontrolo in certificiranje UM.

                                                                                                                                     Word Icon    PDF-icon 

DSCN4480 (Custom)

                                                                                                                                Podreča, 10. 12. 2012

                                                                                                                                Sporočilo za medije
PREDAVANJE O EKOLOŠKEM KMETOVANJU

Sorško polje, 6. decembra 2012 je društvo Sorško polje v sodelovanju z IKC -  Inštitutom za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru organiziralo 2. predavanje v sklopu predavanj za kmete z naslovom: Zgubimo strah pred ekološkim kmetovanjem in ekološko kontrolo v domu KS Zbilje. O osnovnih zahtevah in omejitvah za ekološko kmetovanje, postopku certificiranja in prednostih vključitve v ekološko kontrolo sta predavala Polonca Repič in Bernard Sadek. Ekološki kmet Primož Krišelj iz ekološke kmetije Pri Šuštarju je predstavil svojo kmetijo in delo na njej.

Ekološka živila in ekološko kmetijstvo sta vse pomembnejši segment evropske kmetijske pridelave in predelave, kjer so prehranske afere spremenile preference potrošnikov glede kakovosti hrane in upoštevajo tudi okoljske vplive in dobrobit živali. Ekološka pridelava in predelava je kontrolirana in certificirana ter zagotavlja vse standarde varne hrane. Pravna osnova za ekološko kmetijstvo je enotna v državah Evropske Skupnosti. Določena so pravila za kmetijsko pridelavo, predelavo, uvoz, sistem kontrole in označevanje ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil. V Sloveniji je bilo v letu 2011 v kontrolo vključenih 2.363 kmetij (3,1 %) z 32.148,17 (6,8 %) kmetijskih obdelovalnih površin.

V ekološkem kmetijstvu se prednostno uporabljajo obnovljivi viri in postopki, zaključen je naravni krogotok hranil in energije. V živinoreji je posebna skrb posvečena dobrobiti živali in krmljenju z naravno krmo. Ekološko kmetijstvo upošteva ravnovesje v celotnem ekosistemu, ga pomaga ohranjati in neposredno tudi zmanjšuje onesnaževanje okolja zaradi kmetijstva, saj ne vnaša sintetičnih pesticidov, lahko topnih mineralnih gnojil, ni preobremenitve površin z živalmi in njihovimi izločki. Podlage ekološkega kmetijstva so:

   
-    v rastlinski pridelavi: kolobar, skrb za rodovitnost tal (ohranjanje oz. povečevanje rodovitnosti tal), prepovedana je uporaba lahko topnih mineralnih gnojil in sintetičnih sredstev za varstvo rastlin, temelji na gnojenju z organskimi gnojili, varstvo rastlin temelji na preprečevanju pojava bolezni, škodljivcev in plevela s kolobarjem, obdelavo tal, izborom odpornejših sort, uporabi biotičnih (predatorji,...) in biotehničnih sredstev (vabe, lepljive plošče, prekrivke,...), z uporabo samo posebej dovoljenih sredstev za varstvo rastlin (baker, žveplo, piretrin, parafinska in mineralna olja, krompirjev dekstrin, lecitin,  Bacillus thuringiensis,..), upošteva ravnovesje v ekosistemu za kontrolo bolezni in škodljivcev rastlin in pri

-    pri reji živali: stalež živine prilagojen lastni pridelavi krme, obremenitev do 2 GVŽ/ha, izpust najmanj 180 dni preko celega leta, določeni so minimalni standardi glede hlevskih površin (osvetlitev, zrak, velikost in kakovost ležišč,...), prepovedana je živalim neprilagojena reja, prepovedano je krmljenje krvne in kostne moke ter druge krme živalskega porekla, prepovedana je uporaba hormonov, preventivna uporaba antibiotikov in zdravil proti stresu pred zakolom;
-    prepovedana je uporaba gensko spremenjenih organizmov (GSO).

Ekološko kmetijstvo ima zakonsko podlago v Uredbi (ES) 834/2007, ki ureja osnovna in posebna načela ter cilje ekološkega kmetijstva, v Uredbi (ES) 889/2008, ki natančneje določa pravila za rastlinsko pridelavo in živinorejo, predelavo, transport, pakiranje, označevanje in nadzor ter v Pravilniku o ekološki  pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur. l. RS št. 71/2010), kjer so poleg specifičnih določil dodana tudi pravila za certificiranje gojene divjadi, kuncev in obratov javne prehrane.

Postopek certificiranja vključuje terensko kontrolo, certificiranje (ugotovitve in ocena skladnosti z zahtevami) in odločitev o certifikatu.

Certifikacijski organ izvede kontrolo napovedano ali nenapovedano v obsegu, ki omogoča oceno celotnega pridelovalnega / predelovalnega procesa, v skladu s predpisi in letnim načrtom izvedbe kontrol (redna kontrola najmanj enkrat letno, ponovne kontrole). Kontrola vključuje:

•    pregled pridelovalnega / predelovalnega postopka z ogledom kmetijskega gospodarstva (obdelovalnih površin, objektov za rejo živali, skladišč in prostorov za predelavo) oziroma predelovalnega obrata (skladišča, enote, prodajna mesta), vključno z neekološkimi enotami
•    preverjanje pridobljenih informacij
•    ocena tveganja - možne nevarnosti, ki bi lahko ogrozile neoporečnost certificiranih ekoloških pridelkov oz. živil
•    pregled zapisov, dokazil in računov
•    skladnost vhodnih in izhodnih proizvodov ter sledljivost v predelavi in prodaji
•    preverjanje v primeru sprememb predpisov v smislu ustrezne vpeljave sprememb v delovni proces
•    vzorčenje v skladu s predpisano metodiko vzorčenja IKC
•    preverjanje izvedenih ukrepov (način, rok), ki so bili potrebni zaradi odprave ugotovljenih neskladij pri predhodnih kontrolah

Certifikacijski organ izda certifikat za kmetijsko gospodarstvo po preusmeritvenem obdobju, ki traja 24 mesecev za enoletne kulture in 36 mesecev za trajne kulture in pod pogojem, da je pridelava skladna z minimalnimi zahtevami za ekološko kmetijstvo.

Kmetijska gospodarstva, ki se prvič prijavljajo v postopek certificiranja in želijo subvencije za ekološko kmetijstvo prejeti že v letu 2013, morajo prijavo oddati na naslov certifikacijskega organa do 31.12.2012.

Kontakt za prijavo: IKC UM, Pivola 8, 2311 Hoče, tel.: 02 613 08 31 ali 070 553 427 (Bernard Sadek).

Primož Krišelj se je s kmetovanjem pričel ukvarjati pred 25 leti. Njegova kmetija se nahaja ob robu vasi Hotemaže pri Preddvoru. Struktura tal je podobna kot na Sorškem polju od 5 do 20 cm zemlje na prodnem nanosu, ki jo je z leti z aktivnim delom izboljševal, tudi s pomočjo zivalskega komposta. Iziv mu je, kako iz dreka delati denar in ne obratno, kot se danes pogosto dogaja. Ukvarja se z zelenjadarstvom, sadjarstvom, prašičerejo, kurjerejo in ovčjerejo na gorski kmetiji. Priporočil je, da naj se kmetija ukvarja z več različnimi aktivnostmi, da je manj ranljiva v primeru, da ena od panog ne prinese pričakovanih rezultatov. Povdaril je tudi, da prideluje le tisto kar mu je všeč in mu zato pridelava uspeva. Organizacijo dela na kmetiji je razporedil na vse aktivne na kmetiji: krškopoljski prašiči prerijejo njive – ne potrebuje pluga, le brano, kokoši pod sadnim drevjem poiščejo škodljivce, ovce poskrbijo, da se ne zaraščajo travniki na gorski kmetiji, vse živali pa poskrbijo za gnojenje in tudi zabavo otrok, njegovih in tudi šol in vrtcev, ki pogosto obiskujejo njegovo kmetijo. Pri delu na kmetiji uporablja in izpopolnjuje bogato permakulturno znanje, ki ga na delavnicah, ki jih organizira prenaša tudi na ostale. Kamenje na njivah ga ne moti, ker služi kot akumulator toplote. Za dober pridelek je povdaril pomen kolobarja in mešanih posevkov (po krvi je gorenec) zaradi zaščite pred škodljivci in dobrega medsebojnega vpliva.

12. decembra 2012 ob 19 uri bo društvo organiziralo predavanje z naslovom: Kulinarika in praznovanja na Sorškem polju v preteklosti v domu PGD Mavčiče. Samo Zorec bo predstavil kulinarične značilnosti v preteklosti in ob katerih praznovanjih so se pripravljale določene jedi, govoril bo o običajih in povzel zgodovino Sorškega polja. Ga. Ivana Markun bo predstavila svojo knjigo »Gremo Kran puzdravt« v kateri je zbrala 207 pripovedi - zgodb iz Kranja z okolico in vasi Sorškega polja iz preteklosti, zapisanih v narečju. Po predavanju bo degustacija nekaterih predstavljenih jedi.

Pred in po predavanju bo možno kupiti semena semenarske hiše Amarant in knjigo Gremo Kran puzdravt in Setveni priročnik Marije Thun za 2013.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com